Logo Cispec

Ogólne warunki dotyczące polecenia zapłaty

Ogólne warunki dotyczące polecenia zapłaty

1.1 Skrzynka pocztowa Plus: uprawnia Klienta do odbioru poczty w Centrum Dostawcy
określonym w niniejszej umowie Wyznaczone Centrum"). Klient
może używać adresu Wyznaczonego Centrum do korespondencji biznesowej
(z wyjątkiem niektórych krajów).

1.2 Usługa telefoniczna: umożliwia Klientowi korzystanie z lokalnego numeru telefonu
ustalonego przez Dostawcę w Wyznaczonym Ośrodku,
umożliwia Klientowi korzystanie z indywidualnej usługi telefonicznej
w normalnych godzinach otwarcia Wyznaczonego Ośrodka oraz po tych godzinach
i w weekendy dostęp do skrzynki głosowej.

1.3 Wirtualne Biuro i Wirtualne Biuro Plus: obejmuje wszystkie usługi
opisane w artykułach 1.1 i 1.2 powyżej. Ponadto Klient będzie miał możliwość
odbierania faksów we wskazanym Centrum. Ze względu na ograniczenia pocztowe
, wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, umowy Wirtualnego Biura są
oferowane z wykorzystaniem prywatnego biura przez okres 1 dnia
miesięcznie w Wyznaczonym Centrum, jak również z podaniem nazwy na
liście firm wyświetlanej w recepcji, w zależności od dostępności
. We wszystkich innych krajach Wirtualne Biuro Plus umożliwia Klientowi
dostęp do prywatnego biura przez pięć (5) dni w miesiącu w wyznaczonym Centrum
, w zależności od dostępności miejsc.

 

2. Umowa

2.1 Przestrzeganie "Regulaminu" Dostawcy: Klient
musi przestrzegać "Regulaminu", który Dostawca narzuca
ogólnie użytkownikom Centrum. Niniejsze zasady i przepisy zostały ustanowione
i/lub narzucone w celu ochrony korzystania z Centrum przez klientów w
środowisku pracy. Przepisy wewnętrzne różnią się w poszczególnych krajach i na stronie
w zależności od ośrodka dostawcy. Regulamin Domu można zamówić na stronie
. Stanowi on część Księgi Powitalnej
wręczanej Klientowi w dniu przyjazdu do ośrodka.

2.2 AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE: OKRES OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ UMOWY
JEST ZGODNY Z JEJ TREŚCIĄ.
PO TYM CZASIE
ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONA NA KOLEJNE OKRESY
RÓWNE BIEŻĄCEMU OKRESOWI OBOWIĄZYWANIA, ALE NIGDY
NIE KRÓTSZE NIŻ 3 MIESIĄCE (CHYBA ŻE OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA PRAWNE DOTYCZĄCE
OKRESU PRZEDŁUŻENIA), A NINIEJSZA
DO CZASU JEJ WYPOWIEDZENIA PRZEZ KLIENTA LUB DOSTAWCĘ, ZGODNIE Z PUNKTEM 2.3.
OKRESY PRZEDŁUŻENIA UMOWY KOŃCZĄ SIĘ NA STRONIE
OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA, W KTÓRYM W INNYM PRZYPADKU ZAKOŃCZYŁYBY SIĘ
. OPŁATA ZA OKRES ODNOWIENIA WYNOSI
CENY RYNKOWEJ OBOWIĄZUJĄCEJ W TYM CZASIE. NINIEJSZE POSTANOWIENIE
NIE MA ZASTOSOWANIA DO UMÓW SPORZĄDZANYCH NA PODSTAWIE
MIESIĘCZNEJ.


2.3 ANULOWANIE: DOSTAWCA LUB KLIENT MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z
NINIEJSZEJ UMOWY W OKREŚLONYM W NIEJ DNIU ZAKOŃCZENIA LUB NA
PO UPŁYWIE OKRESU PRZEDŁUŻENIA LUB ODNOWIENIA, Z ZACHOWANIEM CO NAJMNIEJ TRZYMIESIĘCZNEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA
DLA DRUGIEJ STRONY.

JEDNAKŻE, JEŚLI NINIEJSZA UMOWA, JEJ PRZEDŁUŻENIE LUB ODNOWIENIE
ZOSTAŁY ZAWARTE NA OKRES TRZECH MIESIĘCY LUB KRÓTSZY
, A DOSTAWCA LUB KUENT CHCE JĄ ROZWIĄZAĆ, OKRES WYPOWIEDZENIA WYNOSI TRZY MIESIĄCE.

JEŚLI OBECNA UMOWA, JEJ PRZEDŁUŻENIE LUB
ODNOWIENIE DOTYCZY OKRESU DWÓCH MIESIĘCY LUB KRÓTSZEGO, OKRES WYPOWIEDZENIA POWINIEN ZOSTAĆ PODANY W CIĄGU
TYGODNIA OD DATY ROZPOCZĘCIA UMOWY LUB
ROZPOCZĘCIA PRZEDŁUŻONEGO LUB ODNOWIONEGO OKRESU W TRYBIE
.

JEŚLI KLIENT PODPISAŁ UMOWĘ "MIESIĘCZNĄ", KAŻDA ZE STRON MOŻE JĄ ROZWIĄZAĆ Z ZACHOWANIEM CO NAJMNIEJ MIESIĘCZNEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA (ZE SKUTKIEM NA POCZĄTKU DOWOLNEGO MIESIĄCA KALENDARZOWEGO)

2.4 Rozwiązanie niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym: W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo
Dostawca może rozwiązać niniejszą Umowę
ze skutkiem natychmiastowym za wypowiedzeniem przekazanym Klientowi, bez dalszych
formalności:
(a) w przypadku niewypłacalności, bankructwa, likwidacji lub
niezdolności Klienta do zapłaty należnych kwot; (b) w przypadku
niewypełnienia przez Klienta któregokolwiek z jego zobowiązań, któremu nie można zaradzić; (c) jeżeli Klient
lub jakakolwiek osoba przebywająca w Centrum na zaproszenie Klienta
lub za zgodą Klienta zachowuje się w sposób niezgodny z normalnym użytkowaniem biura (które
zostanie zdefiniowane według uznania Dostawcy) i (i) takie
zachowanie powtarza się pomimo otrzymania przez Klienta ostrzeżenia
lub (ii) takie zachowanie jest wystarczająco poważne
(w opinii Dostawcy), aby uzasadnić natychmiastowe rozwiązanie umowy.
Jeżeli Dostawca rozwiąże niniejszą Umowę z któregokolwiek z powyższych powodów, rozwiązanie
nie spowoduje wygaśnięcia pozostałych zobowiązań Klienta i
w tym faktu, że Klient musi zapłacić za wszystkie dodatkowe
usługi wykorzystane lub zamówione na podstawie niniejszej Umowy oraz
opłaty miesięczne za okres, w którym niniejsza Umowa
trwałaby, gdyby Dostawca jej nie rozwiązał.

2.5 Stała niedostępność Centrum W przypadku, gdy Dostawca nie jest już w stanie świadczyć usług w wybranym Centrum
określonym w niniejszej Umowie, wówczas niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu, a Usługobiorca zobowiązany jest jedynie do
zapłaty opłat miesięcznych do dnia rozwiązania Umowy oraz wszelkich dodatkowych
usług, z których Usługobiorca skorzystał. Dostawca postara się
znaleźć odpowiednią alternatywę dla Klienta w innym ośrodku Dostawcy
.

2.6 Pracownicy: W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez sześć
(6) miesięcy po jej zakończeniu Dostawca ani Odbiorca nie będą
świadomie zabiegać o zatrudnienie ani oferować zatrudnienia personelowi zatrudnionemu przez drugą stronę
w Centrum. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników Centrum
do momentu rozwiązania stosunku pracy, a następnie przez trzy miesiące
. Przewiduje się, że strona naruszająca ten obowiązek zapłaci
drugiej stronie równowartość sześciomiesięcznego (6) wynagrodzenia za każdego pracownika
, którego to dotyczy. Jednakże żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie stanowi przeszkody dla którejkolwiek ze stron
w zatrudnieniu osoby, która w dobrej wierze i niezależnie
odpowiedziała na ogłoszenie, które zostało skierowane do ogółu społeczeństwa.

2.7 Zawiadomienia: Wszystkie formalne zawiadomienia muszą mieć formę pisemną
, co może obejmować wykorzystanie poczty elektronicznej, i muszą być adresowane na adres
podany na pierwszej stronie Kontraktu. Obowiązkiem Klienta
jest aktualizowanie swojego adresu na wskazanej stronie
.

2.8 Poufność: Postanowienia niniejszej Umowy są poufne.
Ani Dostawca, ani Klient nie ujawnią ich bez zgody
drugiej strony, chyba że jest to wymagane przez prawo lub organ urzędowy
. Zobowiązanie to będzie obowiązywać przez okres trzech (3)
lat od zakończenia niniejszej umowy.

2.9 Prawo właściwe: Niniejsza Umowa będzie egzekwowana i interpretowana zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi w kraju, w którym znajduje się Centrum.
Wszelkie postępowania związane z rozstrzyganiem sporów na stronie
będą prowadzone w kraju, stanie lub prowincji, w której znajduje się Centrum. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków
zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa,
taka nieważność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na ważność
pozostałych postanowień. Jeśli chodzi o centra biznesowe znajdujące się we Francji,
wszelkie spory związane z niniejszą umową będą podlegały wyłącznej jurysdykcji
właściwych sądów Sądu Apelacyjnego w Paryżu.

 

3. Szacunek dla prawa

3.1 Zgodność z przepisami prawa: Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji
w trakcie prowadzenia swojej działalności. Klient nie będzie
angażował się w żadne nielegalne praktyki w związku z korzystaniem z Centrum Biznesowego
. Klient zobowiązuje się do powstrzymania się od działań
, które mogą zakłócić korzystanie z Centrum przez Dostawcę lub
przez osoby trzecie (np. prowadzenie kampanii politycznej lub angażowanie się w
niemoralne działania, itp.); powodowanie uciążliwości lub
niedogodności, zwiększanie składek ubezpieczeniowych należnych od Dostawcy
lub powodowanie strat lub szkód dla Dostawcy (w tym
szkodzenie jego reputacji) lub posiadacza prawa do
budynku, w którym znajduje się Centrum, z którego korzysta Klient. Zarówno Klient, jak i Dostawca
będą przez cały czas przestrzegać obowiązujących przepisów antykorupcyjnych
. Dostawca potwierdza, że przy świadczeniu usług
nie zatrudniał ani nie wykorzystywał siły roboczej niezgodnie z wymogami
zawartymi w przepisach dotyczących niewolnictwa.


3.2 Jeżeli Dostawca zostanie poinformowany przez organ rządowy lub
ustawodawczy o posiadaniu dowodów, które dają podstawy do uzasadnionego podejrzenia, że Klient prowadzi
działalność przestępczą z Centrum, wówczas Dostawca będzie uprawniony do rozwiązania
niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

3.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że (a) niniejszy punkt stanowi istotny i decydujący warunek
niniejszej Umowy, bez którego Dostawca
nie zawarłby Umowy oraz że (b) jakiekolwiek naruszenie przez Klienta niniejszego punktu
będzie stanowiło istotne naruszenie niniejszej Umowy uprawniające Dostawcę
do rozwiązania Umowy bez dalszych zawiadomień lub formalności.

3.4 Dostawca gromadzi i przetwarza dane osobowe
przekazane przez Klienta i należące do niego w celu realizacji stosunku umownego
, zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami,
umożliwienia Dostawcy świadczenia usług i prowadzenia działalności
. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że takie dane osobowe
mogą być przekazywane lub udostępniane wszystkim podmiotom z grupy
Dostawcy, niezależnie od ich lokalizacji, w celu
świadczenia usług objętych umową.

 

4. Użyj strony

4.1 Klient nie będzie prowadził żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do
Fournisseur {mise à disposition de surfaces de bureaux meublés et
équipés et de services associés).

4.2 Nom et adresse du Client : Le Client ne peut exercer son activité
que sous sa dénomination commerciale ou toute autre
dénomination convenue au préalable avec le Fournisseur.

1.3 Utilisation de l’adresse du Centre désigné. Le client peut utiliser
l’adresse Ju Centre è titre d’adresse professionnelle. Le Client n’est pas
autorisé à utiliser l’adresse du Centre désigné comme adresse de son
Siège social, sauf si la Ioi applicable et le Fournisseur le permettent. Toute
autre utilisation est interdite sans le consentement écrit préalable du
Fournisseur.

 

5. Responsabilité du Fournisseur
Dans la limite de ce que permet la loi applicable, le Fournisseur n‘est
responsable d’aucune perte qui résulterait de la défaillance à fournir au Client des
prestations de services en raison d’une panne mécanique, d’une grève, d’une
fin des droits du Fournisseur sur le bâtiment. LE CLIENT RENONCE
EXPRESSEMENT A TOUTE ACTION A L‘ENCONTRE DU
FOURNISSEUR VISANT A OBTENIR DES DOMMAGES ET INTERETS
POUR TOUTE PERTE DIRECTE OU INDIRECTE NOTAMMENT LA
PERTE DE CHIFFRE D‘AFFAIRES, LA PERTE OU LA NON
REALISATION DE PROFITS OU D‘ECONOMIES PROJETEES, DES
PERTES OU DOMI’4AGES RELATIFS A DES DONNEES SUBIS PAR LE
CLIENT RELATIFS A CE CONTRAT OU TOUT DEFAUT, ERREUR OU
OMISSION DANS LA PRESTATION D’UN SERVICE AU TITRE DE CE
CONTRAT CONCERNANT TOUT DEFAUT OU RETARD DANS LA
RECEPTION DE PMS OU COMS ADRESSES PAR LES SERVICES
POSTAUX OU PAR MESSAGERIE OU TOUTE INTERRUPTION DE
CES SERVICES.

 

6. Redevances

6.1 Taxes : le Client accepte de payer sans délai (i) toutes taxes, droit
ou impôts que le Client est requis de payer par toute autorité public
et , à la demande du Fournisseur, le Client fournira au Fournisseur
la preuve d’un tel paiement et (ii) toutes taxes payée par le
Fournisseur à toute autorité publique relativement au(x) bureau(x)
occupé(s) , si applicable, et notamment, la taxes sur les loyers, la
taxes d’habitation, la taxe foncière , les droits d’enregistrement…

6.2 Avance / Dépôt de garantie : Il sera exigé du Client de payer une
avance / Dépôt de garantie équivalent à 50% de 6 mois de
prestation mensuels a date de conclusion du présent contrat à
moins qu‘une autre somme plus importante ne soit spécifiée en
première page de ce contrat. Cette somme sera conservée par
le Fournisseur sans générer d’intérêts, à titre de garantie de
l’exécution des obligations incombant au Client en vertu du présent
Contrat. L’avance / Dépôt de garantie ou tout autre solde, seront
remboursés au Client après apurement de son compte client auprès
du Fournisseur, ce qui induira la déduction de toutes sommes qui
resteraient dues au Fournisseur. Le Fournisseur peut exiger du
Client le paiement d’une avance / dépôt de garantie majoré si les
frais impayés excèdent le montant de l’avance / dépôt de garantie
entre les mains du Fournisseur et/ou si le Client manque régulièrement
à son obligation d’effectuer ses règlements à échéance.

6.3 Frais d’inscription : Le Client devra payer des frais lors de sa première
inscription dont le montant est précisé dans le Règlement Intérieur.

6.4 Paiement : L e Fournisseur s’efforce de réduire l’impact de ses
activités sur l’environnement et encourage ses Clients à adopter la
même politique. C’est pourquoi, le Fournisseur transmettra toutes ses
factures de façon électronique (si La loi applicable le permet) et le Client
effectuera ses paiements de manière automatisée par prélèvement
bancaire ou carte de crédit, dans l’hypothèse où le système bancaire
local le permet (sauf si le Client à un statut de Grand Compte).

6.5 Intérêts de retard : Si le Client ne paie pas les factures à bonne date,
des intérêts de retard seront dus sur toute somme restée impayée à
bonne date par le Client. Ces intérêts de retard diffèrent selon les pays
et sont mentionnés dans le Règlement Intérieur. En cas de
contestation d’une facture, le Client s’engage à régler à bonne date
la part non contestée, le cas échéant, sous peine de payer des intérêts
de retard sur cette somme. De plus, le Fournisseur se réserve le
droit de suspendre les services (et notamment de refuser l’accès du
Client au(x) bureau(x), si applicable en cas de sommes impayées n
principal ou intérêts ou lorsque le Client ne respecte pas toute autre
obligation au titre de ce contrat. Toutes les sommes payables par le
Client au titre du présent contrat peuvent être appliquées à d’autres
membres du groupe du Fournisseur.

6.6 Fonds insuffisants : le Client paiera des frais pour tout chèque ou tout
paiement refusé en raison de provisions insuffisantes. Ces frais varient
d’un pays à l’autre et sont précisés dans le Règlement Intérieur.

6.7 Si le présent contrat est conclu pour une durée supérieure à douze (12)
mois, le Fournisseur augmentera les frais mensuels de bureau à
chaque date anniversaire du début du présent contrat. Cette
augmentation se basera sur l’indice local des prix à la consommation ou
tout autre indice équivalent si l’indice des prix à la consommation n’est
pas applicable dans le pays d’exécution du présent contrat. Si la variation
du taux est négative, les prix ne seront pas réduits. Les tarifs
appliqués lors des renouvellements de contrats sont calculés
séparément des augmentations liées à cette indexation annuelle. Les contrats établis sur une base mensuelle utiliseront l’indice indiqué ci-
dessus ou le tarif de bureau virtuel mensuel en vigueur, le plus élevé des deux prévalant.

6.8 Redevance : la redevance mensuelle relative au(x) bureau(x) ainsi que
tout service récurrent demandé par le Client sont payables par mois
d’avance. Sauf en cas d’accord écrit différent entre les parties, ces
services récurrents seront fournis par le Fournisseur au taux précisé pour
toute la durée de ce contrat (incluant tout renouvellement). Les dates
d’exigibilité des paiements diffèrent d’un pays à l’autre et sont précisé
dans le Règlement Intérieur. En cas d’application d’un tarif journalier, le
montant à payer pour le mois en question correspondra à trente (30) fois
le montant du tarif journalier . La redevance due pour une période moins
d’un mois sera égale à la redevance journalière multiplié par le nombre de
jours.

6.9 Services à la carte et services additionnels variables : les services à la
carte, et les taxes applicables, seront facturés, à terme échu, aux tarifs
publiés par le Fournisseur qui peuvent varier de temps en temps , et sont
payables au cours du mois suivant la délivrance desdits services
additionnels. Les dates d’exigibilité de paiement diffèrent d’un pays à
l’autre et sont précisés dans le Règlement Intérieur.

6.10 Remises, promotions et offres : Si le Client a bénéficié d’une remise
spéciale, d’une promotion ou d’une offre, le Fournisseur peut y mettre fin
sans préavis en cas de violation grave des présentes conditions générales
par le Client.

 

Białe logo Cispec

Siedziba firmy

Online

Białe logo Cispec

Siedziba firmy

Online